STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti

Preuzeto iz knjige:

Proizvodnja smeša koncentrata za životinje

Kruševac, 2011.


Autori:

Bora Dinić

Nenad Đorđević

Tripsin inhibitor

Još 1917. godine otkriveno je da sirovo zrno soje izaziva smanjen porast pacova i lošije iskorišćavanje hrane, kao i da se ovaj štetan faktor može eliminisati termičkim tretiranjem soje (Jovanović i sar., 1991). Ustanovljeno je da se radi o supstanci proteinske prirode. Prisutna je u zrnu, ali i drugim delovima biljke soje, kao i u nekim drugim mahunarkama. Ima ih i u lišću (pasulja), lišću i krtolama belog krompira i endospermu žita. U digestivnom traktu životinja inhibira dejstvo proteolitičkih enzima tako što se sa njiina vezuje i formira nefunkcionalne komplekse. Postoje dve vrste ove materije: Kunitz inhibitor koji ima mali broj disulfidnih veza (inhibira dejstvo tripsina) i Bowman-Birk inhibitor sa velikinr brojem disulfidnih veza (inhibira dejstvo tripsina i himotripsina). Ova dva inhibitora čine oko 6% ukupnih proteina u zrnu soje (Đorđević i sar., 2010-e). Kunitz inhibitor ima veći prag osetljivosti na termički tretman, u odnosu na Bowman-Birk inhibitor. Postoje podaci iz literature i da tripsin inhibitor kod piiića dovodi do hipertrofije pankreasa i povećanog lučenja enzima, dok kod svinja i teladi nisu ustanovljeni takvi simptomi (Adamović i sar. 1990). Smatra se da do depresivnog delovanja tripsin inhibitora dolazi zbog suvišnih endogenih gubitaka esencijalnih amino-kiselina, nastaiih usled preterane aktivnosti pankreasa što je, u stvari, reakcija na uticaj tripsin inhibitora. Ispitivanja su pokazala da kokoši nosilje znatno bolje podnose sirovo zrno soje od pilića. Učešće u obroku do 15% sirove soje ne dovodi do značajnog opadanja nosivosti, ali se smanjuje veličina jaja, a progresivno raste veličina pankreasa. Ishrana svinja sirovom sojom ne dovodi do hipertrofije pankreasa.

Preživari znatno efikasnije koriste sirovu soju. Adamović i sar. (1997-e) navode da su u istraživanjima na kravama u laktaciji koristili u dnevnom obroku do 2 kg sirove soje i utvrdili mlečnost od preko 30 kg/dan, što je bilo na nivou proizvodnje mleka krava koje su dobijale istu količinu polutostovane ili tostovane soje. U istim istraživanjima, krave koje su dobijale 2 kg ekstrudiranog zrna soje imale su, u odnosu na prethodno pomenute grupe krava, za 2,5 kg veću proizvodnju mleka. Autori ovu razliku objašnjavaju negativnim delovanjem tripsin-inhibitora, ali i većim sadržajem razgradivih proteina u sirovoj soji. Zbog toga preporučuju da se sirova soja kombinuje u obrocima sa hranivima koja sadrže u većem procentu nerazgradive proteine.

Inaktivacija tripsin inhibitora se vrši različitim oblicima toplotnih tretmana hraniva a stepen inaktivacije zavisi od izbora tretmana (tabela 182).

Tabela 182. Stepen inaktivacije antinutritivnih materija zavisno od izbora metode, % (Poel, 1990)

Toplotni tretman

Inaktivacija

Tripsin inhibitor

Lektin

Kuvanje (100oC; >15 min)

65-97

90-100

Kuvanje pod pritiskom (121oC; >15 min)

85-100

99-100

Prženje (različita temperature i vreme)

54-82

85-99

Ekstrudiranje (145oC; >16 sec)

78-98

93-98