STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti

Hranivo

Obrok Kg

I

II

III

IV

V

Obroci za telesnu masu od 200 kg i prosečan dnevni prirast od 1000 g

Kukuruzna silaža

10

7.5

5

2

0

Silaža glava i lišća šećerne repe

0

3.5

7

10.5

14

Seno

0

0.5

0.5

0.5

1

Koncentrat

1.5

1.6

1.7

1.9

2

Obroci za telesnu masu od 350 kg i prosečan dnevni prirast od 1250 g

Kukuruzna silaža

20

15

10

5

0

Silaža glava i lišća šećerne repe

0

6

13

20

26

Seno

0

0.5

0.5

0.5

1

Koncentrat

1.5

1.7

2.2

2.7

3

Obroci za telesnu masu od 500 kg i prosečan dnevni prirast od 1000 g

Kukuruzna silaža

22

16.5

11

5.5

0

Silaža glava i lišća šećerne repe

0

8

16

24

32

Seno

0

0.5

0.5

0.5

1

Koncentrat

1.5

1.8

2.3

2.8

3

Tabela 19. Primeri obroka za junad na bazi silaže u različitim fazama tova

Preuzeto iz knjige:

Priprema i korišćenje silaže, Beograd. 2005


Autori:

Bora Dinić

Nenad Đorđević

Što se tiče silaža leguminoza, one se manje efikasno koriste u tovu, nego u proizvodnji mleka. Osim toga, ova vrsta hraniva je svakako i skuplja u odnosu na kukuruznu silažu.

Za tov junadi interesantne su mešane (kombinovane) silaže, koje pored voluminoznog dela sadrže u većem procentu neko koncentrovano hranivo kao izvor energije (prekrupa žita, suvi repini rezanci i sl.). Mešane silaže mogu sa nekim drugim dodacima predstavljati i kompletan obrok za životinje u tovu.

Silaža u tovu junadi

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave i lišće šećerne repe, džibre, komine, pivski trop, repini rezanci, u količinama 10-30 kg dnevno. Glavni cilj kome se teži je maksimalna rentabilnost tova, a to se upravo postiže upotrebom jeftinih hraniva u tipu različitih sporednih proizvoda, u sirovom ili konzervisanom stanju. U obroke tovne junadi silaža se uključuje postepeno, uz povećavanje dnevne količine. Junad starosti 5-6 meseci može da konzumira oko 5 kg silaže, sa 8-12 meseci 10-13 kg, a 12-15 meseci 15-22 kg silaže.

Tov junadi kukuruznom silažom predstavlja polukoncentratni tip tova, u kome se mogu ostvariti visoki prirasti (Tabela 19). U zemljama gde se zbog klimatskih uslova ili drugih razloga ne može gajiti silažni kukuruz, tov junadi može da se zasniva i na travnim silažama. Kod nas, u ravničarskim delovima zemlje, junad se može toviti obrocima sa kukuruznom silažom, a u brdskim reonima i travnom silažom.